Integrētās vadības sistēmas politika

SIA „Būvenergo A” savā darbībā vadās pēc sekojošiem vadmotīviem:

○  precīzi izzina klientu vēlmes, sniedz pakalpojumus atbilstoši līguma nosacījumiem;
○  veic nepārtrauktu būvniecības procesa kontroli, administratīvi organizatorisko vadību, lai novērstu neatbilstību veidošanos;
○  iepērk būvmateriālus pietiekamā daudzumā un kontrolē to atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām;
○  ikviens darbinieks atbild par sava darba izpildi, saskaņā ar noteiktām prasībām, pielieto individuālos aizsardzības līdzekļus, lai novērstu ievainojumus un veselības pasliktināšanos;
○  veicina darbinieku profesionālo izaugsmi un nodrošina nepieciešamās apmācības;
○  ievēro uzņēmumam saistošo vides, arodveselības un darba drošības normatīvo aktu un iekšējo standartu prasības;
○  sistemātiski izvērtē un pēc iespējas optimālāk izmanto enerģijas un dabas resursus, veic aktivitātes trokšņu, atkritumu, blakusproduktu un piesārņojuma samazināšanai;
○  pārskata un analizē uzņēmuma darbību un mērķus, lai identificētu izmaiņas integrētās vadības sistēmas efektivitātes paaugstināšanai;
○  veic nepārtrauktu vides, arodveselības un darba drošības snieguma pilnveidošanu uzņēmuma finansiālo un tehnisko iespēju robežās.