Integrētās vadības sistēmas politika

SIA „Būvenergo A” savā darbībā vadās pēc sekojošiem vadmotīviem:

○  precīzi izzina klientu vēlmes, sniedz pakalpojumus atbilstoši līguma nosacījumiem;
○  veic nepārtrauktu būvniecības procesa kontroli, administratīvi organizatorisko vadību, lai novērstu neatbilstību veidošanos;
○  iepērk būvmateriālus pietiekamā daudzumā un kontrolē to atbilstību noteiktām kvalitātes prasībām;
○  ikviens darbinieks atbild par sava darba izpildi, saskaņā ar noteiktām prasībām, pielieto individuālos aizsardzības līdzekļus, lai novērstu ievainojumus un veselības pasliktināšanos;
○  veicina darbinieku profesionālo izaugsmi un nodrošina nepieciešamās apmācības;
○  ievēro uzņēmumam saistošo vides, arodveselības un darba drošības normatīvo aktu un iekšējo standartu prasības;
○  sistemātiski izvērtē un pēc iespējas optimālāk izmanto enerģijas un dabas resursus, veic aktivitātes trokšņu, atkritumu, blakusproduktu un piesārņojuma samazināšanai;
○  pārskata un analizē uzņēmuma darbību un mērķus, lai identificētu izmaiņas integrētās vadības sistēmas efektivitātes paaugstināšanai;
○  veic nepārtrauktu vides, arodveselības un darba drošības snieguma pilnveidošanu uzņēmuma finansiālo un tehnisko iespēju robežās.

Kvalitāte

Mūsu darbību vada princips apmierināt klienta prasības un vajadzības profesionāli, pareizi un elastīgi, nodrošinot integrētus apkārtējās vides objektu celtniecības  pakalpojumus. Visas šīs darbības notiek videi draudzīgā veidā.
Veicam nepārtrauktu būvniecības procesa kontroli, lai novērstu neatbilstību veidošanos.
Nepieciešamie būvmateriāli un iekārtas pakalpojuma izpildei tiek piegādātas pietiekamā daudzumā un tiek kontrolēta to atbilstība  noteiktām kvalitātes prasībām.
Mūsu darbības ir balstītas uz firmas darbinieku rūpīgumu un gatavību sadarbībai, tādējādi nodrošinot stabilu un vidi taupošu kompānijas attīstību.
Mūsu kvalitātes sistēmas vērtības:
○ Plaša pieredze un tehnoloģiskā kompetence, kas ved uz panākumiem.
○ Nepārtraukta attīstība un uzlabojumi.
○ Elastīgums
○ Orientēšanās uz klientiem un rezultātiem.
○ Mūsu darbinieku pieņemšana darbā, apmācība, apgāde un attīstība.
○ Sistēmas nepārtraukta pilnveidošana.